Частният съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудително изпълнение на частни и публични вземания. Той е независим и при изпълнение на своите функции се ръководи само от закона. Той:
  • събира вземания на физически и юридически лица, а при възлагане от Държавата - и публични вземания;
  • извършва: въводи във владение на физически и юридически лица на недвижими имоти, предаване на движими вещи, изпълнителни действия срещу длъжници, които са задължени да изпълнят определено действие;
  • налага обезпечителни мерки;
  • по възлагане от пристъпилият към изпълнение заложен кредитор, извършва предаване на заложеното имущество, по реда на чл.35 от Закона за особените залози, във вр. с чл. 414 от Гражданско процесуалния кодекс;
  • по възлагане от пристъпилият към изпълнение заложен кредитор, извършва продажба на заложено имущество по реда на Закона за особените залози или по реда на Гражданския процесуален кодекс;
  • извършва запечатване на помещения, оборудване, превозни средства, по реда на чл.651 от Търговския закон.


 
1.4.1
eXTReMe Tracker